@വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

Tweets by @viswaprabha

1,115 Tweets 659 Followers 726 Followings 89 Likes

Loading...

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

എന്നെങ്കിലും ചത്തു് സുബർക്കത്തിലെത്തുമ്പോൾ പടച്ചവൻ എന്നോടു ചോദിച്ചു: “നീ അവിടെ എന്തെടുക്കുവായിരുന്നു? നിന്റെ വക... https://t.co/LRtRMG8svO

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Did you know? There is no electric field within a perfect electrical conductor!... https://t.co/oTI8rGjyNq

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

My answer to What is the difference between voltage source & battery? https://t.co/ivOl7Vytya

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Talking of Quora, sometimes it is a pretty bad web site. All so unexpectedly, reading Quora can make you roll... https://t.co/8LwcVflZ4j

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

My answer to What is the meaning of selenophile? https://t.co/SX2LVrcLYM

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

My answer to What is the right value of power factor .8 ya .98? https://t.co/d4XFdWkLUt

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Beef ticket to the heaven: simbly Keralites are poor victims :( https://t.co/upBWy82iwF

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

My answer to Are people of Kerala forced to eat beef? https://t.co/lsHIdjZLRY

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

മോഹനോപ്പതിയുടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അവതാരങ്ങൾ! “..അദ്ദേഹം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ യിൽ ഞെക്കി ഞെക്കി നോക്കുന്ന... https://t.co/FO7sYlIHbr

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

...അന്നു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിനു് വിനീതപ്രചോദനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതാണു് ഇന്റർനെറ്റ് മലയാളസമൂഹത്തിനുവേണ്ടി... https://t.co/2gWeVKtEDA

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/3kV9NWxtBa

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/dmKVblqnUB

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/RNydyPGNpg

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/2uehGBMB8D

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/sXBb968t6p

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/K9eGWGQbr8

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/pPyntyPNGA

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും ചിന്തകനും എഞ്ചിനീയറുമായ ആനന്ദ് എന്ന പി. സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതുന്നതു്: സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനിലെ... https://t.co/UNCpgFuxJz

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/Z84QLblHrM

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/UVDuXtYpj2

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

2002 https://t.co/YjqgvRmWhy

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/l8KoSLzPcG

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ദിവസം എട്ടുയൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ചെലവാക്കിയാൽ വായുവിൽനിന്നും 120 ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കും. സമ്മതം?

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Bharath Chand, Do we, humans, really get more and more evil and negative, as the time go by? If you look at... https://t.co/RThq9Mc3nt

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

നമ്മുടെ എല്ലിലെന്താണിങ്ങനെ വറ്റുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്? നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെ പൊന്നും... https://t.co/FCWvmBqrQv

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/EyU9Fe4Ao4

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഇപ്പഴൊക്കെ കെമിക്കലല്ലേ? ശാസ്ത്രപുരോഗതിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങ് ടോർക്ക് കിട്ടാൻ ‘എന്റെ... https://t.co/sTGAhK2n7Z

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

BSNL, ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതു് അവിടെ കേൾക്കാമോ? എന്താ? കേട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാമോ? ങ്‌ഹേ? സിഗ്നൽ ഇല്ലേ?... https://t.co/0KjZbrxNqz

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/r1cAixGuKG

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഉണ്ടിരിക്കുന്ന നായർക്കൊരു വിളി തോന്നും എന്നു പറയാറുണ്ടു്. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും മേലെ,... https://t.co/ALshggwvjM

+ Loading...