@വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

Tweets by @viswaprabha

988 Tweets 640 Followers 658 Followings 80 Likes

Loading...

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

CRISPR/Cas9 എന്ന ജീൻ കത്രികയെപ്പറ്റി ഇനിയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ബയോളജിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം...!

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/1txhjrVsGz

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/2CMPn4Xw6R

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/1QpNlvNUfG

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഒരു ഉറുമ്പ്, നായ, ആന എന്നിവയെ ഒരു പത്തുനിലക്കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽനിന്നു് താഴേക്കിട്ടു എന്നു കരുതുക. എന്തുണ്ടാവും?... https://t.co/4q9xNpgand

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

A review after five whole years since commencement of installation:... https://t.co/gUfq0cR0l1

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഇന്ത്യയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ വൈവിദ്ധ്യസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചു് നല്ലൊരു പൊതുവിജ്ഞാനപാഠം: A quick refresher on the... https://t.co/wbFkmDjorJ

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

സംശയം: 'നാടകാന്ത്യം കവിത്വം'' - വിശദീകരിക്കാമോ..........? വിശദീകരണം: ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ: നാടകാന്ത്യം... https://t.co/u2vRQ6gWjb

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

At Dunottar Castle, Scotland 2014. https://t.co/Ma0kBxYwmT

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Olympiapark München 2009 https://t.co/gLfbnH7atS

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

With Surya Krishnamoorthi - 2006 https://t.co/Tmgpftm9XM

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പിണറായിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും പ്രായോഗികവീക്ഷണവും സാമാന്യവിവേകവുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ!... https://t.co/vz0zByYqfr

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കണ്ണൻ.. 17/8/2002 (൧൧൭൭ ചിങ്ങം ൧) താണിക്കുടം ആറാട്ട് https://t.co/sJZi8cIjc0

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/4HZvfOVZaf

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

2014 At the heavens of mystic stones.... https://t.co/bMWl3bkgZo

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

മുകുന്ദൻ എന്ന തോഴൻ - 2002 https://t.co/tXzHe1Zyv4

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

നെസ്സി എന്ന ഭൂതം വസിക്കുന്ന തടാകം - സ്കോട്ട്‌ലാൻഡ് 2014 https://t.co/hIsuwzMiQ5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

മഷിത്തണ്ടിനു് പത്തു വയസ്സു തികയുന്നു. പത്താണ്ടുമുന്നേ, ഇതുപോലൊരു ചിങ്ങത്തുടിപ്പിനാണു്. മലയാളത്തിലെ പ്രൗഢമായ... https://t.co/L8PZgDrBpd

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഇതേ മോഡൽ മർഫി ഇന്റെർനാഷണൽ വാൾവ് റേഡിയോ ആണു് ആറുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആദ്യമായി, വേറാരും കാണാതെ, സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു് നോബു... https://t.co/AuGV5wUjXa

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ജീമെയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം - ചില തുമ്പുകൾ: (മുമ്പ് പലപ്പോഴുമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും... https://t.co/cKqbagaNya

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

“പിണക്കമാണോ?” -“പിണ്ണാക്കു വേണോ?” ”അങ്ങനെയല്ല, - എന്നോടു പിണക്കമാണോ?” -“തേങ്ങയല്ല, എള്ളിൻപിണ്ണാക്കു വേണോ?” അതെ.... https://t.co/WxuKGp8tzG

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

നമ്മുടെ (കേരളത്തിലെ) ആശുപത്രികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും മികച്ച... https://t.co/CuQ3WjEupc

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/A0uwVPwreu

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/xr375B3n47

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/dK2cf6OnSK

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗ ശീലവും, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനാം ഭഗവാന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും, ബുദ്ധന്റെയഹിംസയും,ശങ്കരാചാര്യരുടെ... https://t.co/4Ylt3YNVsC

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഗിരിനിരകളോളം പഴക്കമുള്ള സത്യവും അഹിംസയുമല്ലാതെ എനിക്ക് പുതിയതായൊന്നും ഈ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനില്ല. - ഗാന്ധിജി

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Pure and selfless love is not a means. It's the meaning for everything that is life.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Liberty means responsibility. That is why most men dread it. -George Bernard Shaw, (Man and Superman).

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

The urge to save humanity is almost always a false face for the urge to rule it. -H.L. Mencken

+ Loading...